VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) SPOLEČNOSTI

LAMIWELD s.r.o.

 I. Základní ustanovení

1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se řídí dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a také zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském (dále také jako „autorský zákon“), společnosti: Lamiweld s.r.o., IČO:05609879, DIČ:CZ05609879 se sídlem  Vejprnická 535/107, 318 00 Plzeň, zapsaná  u Krajského soudu v Plzni,v oddílu C,  vl. č.. C 33629

2.      Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, v tomto případě firmy Lamiweld s.r.o. a fyzické nebo právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu  v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) písemně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailovou adresu   lamiweld@email.cz

3.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4.      Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

II. Uzavření smlouvy

1.            Na základě  poptávky kupujícího vytvoří  prodávající nabídku  obsahující  popis zboží, jeho množství , cenu, způsob platby,  temín dodání zboží, termín splatnosti vystavené faktury a způsob doručení , kterou odešle na e-mail kupujícího. K nabídce jsou připojeny i  Obchodní podmínky prodávajícího.

2.            Kupující následně odešle na e-mail prodávajícího objednávku s přesně definovaným druhem zboží, jeho množstvím , cenou, způsobem platby,  temínem dodání zboží, termínem splatnosti vystavené faktury a způsobem doručení.

3.            Následně prodávající odešle na e-mail kupujícího potvrzenou objednávku.

4.            Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu, a to prostřednictvím e-mailu z webové stránky prodávajícího a potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.  Nedílnou součástí takto uzavřené smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky prodávajícího.

III. Informace o zboží a cenách

1.            Zboží nabízené firmou Lamiweld s.r.o.  je tvořeno prototypovými nástroji, stroji a přípravky, které jsou tvořeny výhradně dle poptávky kupujícího.

2.            Ceny jsou kalkulovány individuálně k jednotlivým poptávkám a jsou formou nabídek s časovou platností odesílány e-mailem kupujícímu

3.            Všechny ceny jsou uvedeny v nabídkách bez DPH i  s DPH buď v českých korunách CZK nebo v evropské měně EUR.

4.            Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nezaplacené dodávky zboží resp. požadovat zaplacení předem, pokud se mezi uzavřením Smlouvy a poskytnutím plnění vyskytnou odůvodněné pochybnosti o solventnosti kupujícího a/nebo dojde k prodlení kupujícího při úhradě již splatných faktur. Neuhradí-li kupující v souladu s ustanovením tohoto odstavce cenu předem, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.            Faktura vystavená firmou Lamiweld je obvykle  splatná do 30 dnů od jejího vystavení, není-li domluveno s kupujícím jinak.

6.            Kupující se  stane vlastníkem  zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.

IV. Smluvní pokuty

1.            Smluvní strany se dohodly, že se budou řídit Obchodním zákoníkem a výše smluvní pokuty za pozdní dodávku či úhradu činí 0.1 % celkové ceny zboží za každý den prodlení .

V. Zrušení objednávky zboží

       1.  Vzhledem k typu výroby  prodávajícího  ( prototypová výroba ) nabíhají okamžitě po  objednání zboží náklady na jeho výrobu. Tudíž v případě jednostranného zrušení objednávky ze strany  kupujícího , je kupující povinen uhradit veškeré náklady   požadované prodávajícím s okamžitou platností.        

VI. Ochrana osobních údajů

1.            Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále i jen „ZOOÚ“). V souladu s ustanoveními tohoto zákona informuje společnost Lamiweld s r.o. zákazníka o těchto skutečnostech:

2.            Společnost Lamiweld s r.o. bude zpracovávat osobní údaje kupujícího, tj. obchodní firmu, jméno, příjmení a adresu kupujícího v elektronické podobě.

3.            Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího, budou-li tyto na základě spolupráce smluvních stran prodávajícímu poskytnuty. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

4.            Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro zkoušku solventnosti kupujícího a pro marketingové účely prodávajícího (nabízení obchodu a služeb).

5.            Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

6.            Osobní údaje budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním osobních údajů.

7.            Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn , a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby společnost prodávající vzniklý stav odstranila. Nevyhoví-li společnost prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

1.      Veškerá ujednání a vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výhradně právním řádem České republiky. Případné spory, které vzniknou, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.      Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.      Tyto obchodní podmínky platí  v den uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Prodávající  je povinen tyto změny oznámit  formou zveřejnění na www.lamiweld.eu a to nejpozději 30 dnů před nabytím jejich účinnosti. Změny OP  je kupující oprávněn odmítnout a z tohoto důvodu smlouvu vypovědět, avšak nejpozději do jednoho týdne od nabytí účinnosti. V takovém případě platí ustanovení čl. V odst. 1 těchto OP.

Kupující a prodávající se dohodli, že kupující se zavazuje průběžně sledovat internetové stránky prodávajícího a seznamovat se s jejich aktuálním zněním, včetně znění OP.nejméně jednou za 14 dní.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.11.2022